Súbory


 • IAR WinARM - Všetky súbory pre dané vývojové prostredie

Spoločné súbory


 • AT91SAM7S64.h - hlavičkový súbor s definíciami názvov registrov mikrokontroléra AT91SAM7S64 a konštánt používaných pri práci s danými registrami
 • Board.h - hlavičkový súbor špecifický pre použitú vývojovú dosku
 • Cstartup_SAM7.c - zdrojový súbor v jazyku C, ktorý obsahuje funkciu LowLevelInit(). Táto funkcia slúži na prvotnú inicializáciu niektorých častí procesora.

Pre prostredie IAR


 • AT91SAM7S64_inc.h - hlavičkový súbor, ktorý obsahuje prakticky tie isté definície ako už spomínaný súbor AT91SAM7S64.h s tým rozdielom, že je upravený pre použitie v zdrojových súboroch písaných v asembleri, predovšetkým v súbore Cstartup.s
 • Cstartup.s - zdrojový súbor písaný v asembleri, ktorý obsahuje inicializačný program spúšťaný pri štarte procesora. Program obsahuje inicializáciu obsluhy prerušení, nastavuje zásobník pre všetky režimy procesora, inicializuje jednotlivé časti pamätí, volá funkciu LowLevelInit() definovanú v Cstartup_SAM7.c a napokon volá hlavnú funkciu main().
 • at91SAM7S64_FLASH.icf - konfiguračný súbor pre IAR linker používaný pri linkovaní programu pre FLASH pamäť (upravené pre verziu IAR 5.30 a novšie)
 • at91SAM7S64_RAM.icf - konfiguračný súbor pre IAR linker používaný pri linkovaní programu pre RAM pamäť
 • SAM7_FLASH.mac - súbor s makrami, ktoré sú používané pri ladení aplikácie a pri prenose vytvorenej aplikácie do FLASH pamäti procesora
 • SAM7_RAM.mac - súbor s makrami pre RAM pamäť procesora

Pre prostredie WinARM


 • Makefile - súbor definujúci celý proces tvorby výslednej aplikácie pomocou GNU nástrojov
 • Cstartup.s - zdrojový súbor písaný v asembleri, ktorý obsahuje inicializačný program spúšťaný pri štarte procesora. Program obsahuje inicializáciu obsluhy prerušení, nastavuje zásobník pre všetky režimy procesora, inicializuje jednotlivé časti pamätí, volá funkciu LowLevelInit() definovanú v Cstartup_SAM7.c a napokon volá hlavnú funkciu main().
 • AT91SAM7S64-FLASH.ld - konfiguračný súbor pre linker používaný pri linkovaní programu pre FLASH pamäť
 • AT91SAM7S64-RAM.ld - konfiguračný súbor pre linker používaný pri linkovaní programu pre RAM pamäť
 • sam7_pp_FLASH.cfg - konfiguračný súbor programu OpenOCD umožňujúci zápis programu do FLASH pamäte
 • sam7_pp_RAM.cfg - konfiguračný súbor programu OpenOCD umožňujúci zápis programu do RAM pamäte
 • script.ocd - skript používaný programom OpenOCD počas zápisu programu do FLASh pamäte
 • libc.a - knižnica štandardných funkcií jazyka C (malloc, printf, strlen ...)
 • libgcc.a - knižnica aritmetických operácií, ktoré nedokáže procesor uskutočniť priamo (napr. aj celočíslené delenie)