Akademický kalendár


01.02.2016 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
10.02.2016 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
19.02.2016 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
19.02.2016 Deň otvorených dverí v Žiline.
22.02.2016 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
22.02.2016 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
04.03.2016 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
30.03.2016 - 31.03.2016 Prezentačné dni doktorandov
31.03.2016 Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017
31.03.2016 Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2016/2017
31.03.2016 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
08.04.2016 Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške v letnom termíne
15.04.2016 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
22.04.2016 Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu
22.04.2016 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
29.04.2016 Posledný termín na odovzdanie záverečnej práce na študijnom referáte spolu s posudkom vedúceho práce pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka a s protokolom o kontrole originality z centrálneho registra záverečných prác druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
06.05.2016 Posledný termín na odovzdanie záverečnej práce na študijnom referáte spolu s posudkom vedúceho práce pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka a s protokolom o kontrole originality z centrálneho registra záverečných prác tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
20.05.2016 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
23.05.2016 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
27.05.2016 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu
27.05.2016 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
31.05.2016 Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2016/2017
01.06.2016 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
02.06.2016 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.
06.06.2016 - 08.06.2016 Letný termín konania dizertačných skúšok
15.06.2016 - 22.06.2016 Letný termín konania štátnych skúšok.
23.06.2016 - 24.06.2016 Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
30.06.2016 - 01.07.2016 Promócie.
06.07.2016 - 07.07.2016 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
11.07.2016 Prijímacie konanie na štúdium v inžinierskych programoch.
14.07.2016 26. výročie vzniku FRI.
15.07.2016 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
15.07.2016 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2016 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
18.07.2016 - 12.08.2016 Prázdniny
15.08.2016 - 31.08.2016 Obhajoby dizertačných prác
31.08.2016 Ukončenie akademického roka 2015/2016
31.08.2016 Ukončenie akademického roka 2015/2016.
01.09.2016 Začiatok akademického roka 2016.
01.09.2016 Začiatok obdobia zápisov.