ANOTÁCIA


       Dnes, v dobe informačných a komunikačných technológií, v dobe založenej na získavaní, prenose a spracovaní informácií sa viac než kedykoľvek v minulosti stretávame s nepriaznivými a obmedzujúcimi dôsledkami všadeprítomného šumu. Šum znižuje hodnotu informačného toku pri prenose informácií, znižuje priepustnosť výpočtových systémov, obmedzuje parametre číslicových systémov spracovania signálov, degraduje vlastnosti systémov diskretizácie spojitých veličín a podobne. Jeho nepriaznivé dôsledky môžeme sledovať v celom rade ďalších aplikácií moderných technických prostriedkov. Elektronický šum sa od vzniku prvých elektronických zariadení stal ich neoddeliteľnou súčasťou. Pre jeho degradačné účinky je preto potrebné už v priebehu návrhu konkrétneho elektronického systému venovať maximálnu pozornosť potlačeniu jeho nežiadúcich vplyvov. Vedieť znížiť účinky šumu predpokladá poznať základné zákonitosti o šume, jeho vlastnostiach, zdrojoch a možnostiach jeho potlačenia. Z uvedených dôvodov vznikla i predkladaná publikácia venovaná vždy a všadeprítomnému šumu.

       Prvá časť publikácie venovaná štatistickým vlastnostiam šumu a klasifikácii zdrojov šumu na základe mechanizmu jeho vzniku.

       Druhá časť je venovaná interferenčným, externým zdrojom šumu a možnostiam jeho potlačenia.

       V tretej časti sú popísané zdroje inherentného, vnútorného šumu, ich fyzikálna podstata, vlastnosti a kvantifikácia vplyvu na výsledný odstup signálu od šumu a možnosti jeho redukcie.

       Štvrtá časť je venovaná šumu, ktorý sa zákonite vyskytuje v procese diskretizácie spojitých veličín, pri ich číslicovom spracovaní, ako aj pri transformácii číslicovej informácie na spojitý ekvivalent. V procese diskretizácie v čase, vzorkovaní sa zákonite stretneme s fázovým šumom, neistotou vzorkovania, chvením vzorky. V procese diskretizácie v úrovni, kvantovaní spojitej veličiny s kvantovacím šumom. Oba uvedené zdroje sú dnes významným obmedzujúcim faktorom systémov číslicového spracovania signálov.

       Piata časť je venovaná redukcii vplyvu šumu a analýze možností jeho potlačenia.

       Autori predpokladajú, že takto zostavená publikácia, súborne pojednávajúca o zdrojoch, vlastnostiach, a následnej redukcii degradačných účinkov šumu v číslicových systémoch umožní čitateľom pochopiť mimoriadnu dôležitosť uvádzanej problematiky, zvoliť adekvátne postupy na zníženie vplyvu šumu a tým umožní navrhovať rýchlejšie, výkonnejšie a spoľahlivejšie systémy spracovania dát.


OBSAH


1. ÚVOD
2. ZÁKLADNÉ POJMY Z MATEMATICKEJ ŠTATISTIKY A TEÓRIE PRAVDEPODOBNOSTI
    2.1. NÁHODNÁ VELIČINA
    2.2. ROZDELENIE PRAVDEPODOBNOSTI DISKRÉTNEJ NÁHODNEJ VELIČINY
    2.3. ROZDELENIE PRAVDEPODOBNOSTI SPOJITEJ NÁHODNEJ VELIČINY
    2.4. NIEKTORÉ ANALYTICKÉ POJMY V TEÓRII SIGNÁLU A ŠUMU
3. VNÚTORNÝ ŠUM ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
    3.1. PARAMETRE ŠUMOVÝCH VLASTNOSTÍ ELEKTRONICKÝCH PRVKOV A OBVODOV
    3.2. INTERNÉ ZDROJE ŠUMU
4. INTERFERENČNÝ ŠUM
    4.1. ŠÍRENIE ŠUMU
    4.2. OCHRANA
    4.3. EXTERNÉ ZDROJE ŠUMU
5. ŠUM GENEROVANÝ V PROCESE DISKRETIZÁCIE SPOJITÝCH SIGNÁLOV
    5.1. VZORKOVANIE
    5.2. KVANTOVANIE
    5.3. PARAMETRE REÁLNYCH A/Č PREVODNÍKOV
6. MOŽNOSTI REDUKCIE ŠUMU V PROCESE DISKRETIZÁCIE SPOJITÝCH VELIČÍN
    6.1. FREKVENČNÁ ANALÝZA SIGNÁLOV
7. ŠUM V ČÍSLICOVÝCH SYSTÉMOCH
    7.1. REPREZENTÁCIA ČÍSEL S PEVNOU RÁDOVOU ČIARKOU
    7.2. REPREZENTÁCIA ČÍSEL S POHYBLIVOU RÁDOVOU ČIARKOU
    7.3. PRESNOSŤ REPREZENTÁCIE ČÍSEL
8. ŠUM V PROCESE ČÍSLICOVO-ANALÓGOVÉHO PREVODU
    8.1. ČÍSLICOVO-ANALÓGOVÝ PREVODNÍK S TVAROVAČOM NULTÉHO RÁDU
    8.2. ČÍSLICOVO-ANALÓGOVÝ PREVODNÍK S ČÍSLICOVÝM TVAROVAČOM ŠUMU
    8.3. ČÍSLICOVÝ TVAROVAČ ŠUMU
    8.4. ČÍSLICOVO-ANALÓGOVÉ SIGMA-DELTA PREVODNÍKY